Jaarlijks verlof 16/7 - 5/8. Hou rekening met langere leveringstijden!
 
Jaarlijks verlof 16/7 - 5/8 = langere leveringstijden!

Retourvoorwaarden


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Van Eyck.


B2B : herroepingsrecht is niet bedoeld voor bedrijven

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Atelier Van Eyck

Tiensesteenweg 76 -3360 Korbeek-Lo, Bierbeek

info@van-eyck.be


via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, dit verkleint de kans op vergissingen, maar de klant is hiertoe niet verplicht.

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website  www.van-eyck.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant een bevestiging van ontvangst sturen per mail of een ander medium.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Van Eyck heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

Atelier Van Eyck

Tiensesteenweg 76 -3360 Korbeek-Lo, Bierbeek

info@van-eyck.be


De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. ( datum van verzending telt.)

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant als het product geleverd aan de klant beschadigd is door transport

Dan betaalt Atelier Van Eyck de Standaard leverkosten terug.

 

De Klant behandelt de goederen als een 'goede huisvader' dus dat de goederen als nieuw en ongebruik terug in de winkel kunnen gelegd worden:
een 'goede huisvader' opent de verpakking voorzichtig, kijkt naar de onderdelen om te zien of transport goed is verlopen, wat de aard en de kenmerken zijn van het gekochte goed. en kan in geval van teruggave alles gewoon terug mooi inpakken zonder meer.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. maar mag niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Wat verwacht atelier Van Eyck van de teruggebrachte goederen om dit te kunnen terug te betalen?

  • In hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
  • geen nieuwe plakband, adreslabels of stickers op de verpakking (een oververpakking is aangeraden)
  • geen sporen van gebruik.

  

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Van Eyck alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat  Van Eyck op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Van Eyck wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, of tot de verkoper de goederen heeft teruggenomen als dit het geval zou zijn. Naar gelang welk tijdstip eerst valt


Herroeping van diensten :

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant minstens het bedrag van de reeds uitgevoerde diensten, tot de moment dat de klant ondubbelzinnig en dus schriftelijk per mail of post Atelier Van Eyck ervan in kennis heeft gesteld. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Atelier Van Eyck geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Atelier Van Eyck betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord is met een andere vorm; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

1.       dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst zoals bijvoorbeeld een plaatsing van een brievenbus een slot of een naambord.

2.       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde of aangepaste goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; ook het samenvoegen van verschillende producten valt hieronder ( bijvoorbeeld een geplaatst huisnummer op een brievenbus )

3.     Overeenkomsten waarbij de Klant Atelier Van Eyck specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar (dringende) herstellingen of onderhoud te verrichten;

4.       de levering van een voucher of iets gelijkaardig, waarvan de verzegeling door het aannemen  van die voucher alleen al is verbroken;